Vapaus­so­dan ruot­sa­lais­va­paa­eh­toi­sis­ta ja hei­dän toi­min­nas­taan ei ole ollut saa­ta­va­na yhte­näis­tä esi­tys­tä. Ruot­sa­lai­sen Jan Olov Näs­ma­nin kir­ja kor­jaa nyt osin tämän puut­teen. Vaik­ka teki­jä ilmei­ses­ti on tutus­tu­nut Ruot­sin arkis­tois­sa ole­vaan aineis­toon, kir­jan läh­de­viit­teet ovat huo­mat­ta­vas­sa mää­rin tut­tui­hin aika­lais­muis­tel­miin (Boet­hius, Douglas, Hjal­mars­son, Hülp­hers jne.). Ehkä arkis­to­jen anti on jää­nyt vaa­ti­mat­to­mak­si.

Kir­ja on joka tapauk­ses­sa ter­ve­tul­lut – onhan se vuo­si­kym­me­niin ensim­mäi­nen täs­tä aihees­ta!

Jan-Olof Näs­man: Till Fin­lands rädd­ning och Sve­ri­ges heder. Svens­ka Bri­ga­den i det fins­ka inbör­des­kri­get 1918. Schildts & Söder­ströms, Hel­sing­fors 2012.
Nidot­tu, 228 sivua, kuvi­tet­tu.

Tam­pe­re­lai­nen his­to­rian­tut­ki­ja Tuo­mas Hop­pu on kir­joit­ta­nut mie­len­kiin­toi­sen kir­jan sak­sa­lais­ten hyök­käyk­ses­tä Hel­sin­kiin kevääl­lä 1918. Luki­ja saa lähes tun­ti tun­nil­ta seu­ra­ta tapah­tu­mien kul­kua ja var­sin­kin meil­le “sta­di­lai­sil­le” on help­po miel­tää mitä tutuil­la pai­koil­la tapah­tui. Hyvät läh­de­viit­tauk­set aut­ta­vat eteen­päin, mikä­li halu­aa pereh­tyä vie­lä­kin tar­kem­min johon­kin yksi­tyis­koh­taan.

Tuo­mas Hop­pu: Val­lat­kaa Hel­sin­ki – Sak­san hyök­käys punai­seen pää­kau­pun­kiin 1918.
Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2013.
Sidot­tu, 403 sivua, kuvi­tet­tu.